Pomoc usługi HP Officejet d125xi

background image

hp officejet

d series

podrcznik

u ytkownika

background image

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2002
Wszelkie prawa zastrzeone. adna
cz ć niniejszego dokumentu nie moe
być kopiowana, powielana ani
tłumaczona na inny jzyk bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
firmy Hewlett-Packard Company.
Fragmenty tekstu: Copyright ©
1989-2002 Palomar Software Inc.
Urz0dzenie HP OfficeJet D Series
zawiera technologi sterownika
drukarki na licencji firmy Palomar
Software, Inc., www.palomar.com
Copyright © 1999-2002 Apple
Computer, Inc.
Nazwa Apple, logo firmy Apple,
nazwa Mac, logo Mac, nazwy
Macintosh i Mac OS s0 zastrzeonymi
znakami towarowymi firmy Apple
Computer, Inc., zarejestrowanymi w
Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz
w innych krajach.
Numer publikacji: C8373-90114
Wydanie pierwsze: Luty 2002
Wydrukowano w USA, Meksyku,
Niemczech, Singapurze lub Chinach

Nazwy Windows

®

, Windows NT

®

,

Windows ME

®

, Windows XP

®

oraz

Windows 2000

®

s0 zastrzeonymi

znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation zarejestrowanymi w
Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Intel

®

i Pentium

®

s0 zastrzeonymi

znakami towarowymi firmy Intel
Corporation.

uwaga

Informacje zawarte w tym dokumencie
mog0 ulec zmianie bez uprzedzenia i
nie naley ich traktować jako
zobowi0zania ze strony firmy Hewlett-
Packard Company.
Firma Hewlett-Packard nie
bierze adnej
odpowiedzialnoci za błdy,
które mog pojawić si w tym
dokumencie ani nie udziela w
odniesieniu do tego materiału
adnych wyra$nych lub
domniemanych gwarancji,
w tym, ale nie tylko,
domniemanych gwarancji
wartoci handlowej lub
przydatnoci do okrelonego
celu.

Firma Hewlett-Packard Company nie
ponosi odpowiedzialno ci za
przypadkowe lub po rednie szkody
wynikaj0ce z dostarczenia, działania
lub uytkowania tego dokumentu oraz
opisanego w nim materiału.
Uwaga: Informacje dotycz0ce
zgodno ci z przepisami mona
znale?ć w broszurze „Obsługa i dane
techniczne”, w sekcji „Informacje
techniczne”.

W wielu krajach wykonywanie kopii
niej wymienionych dokumentów jest
niezgodne z prawem. W razie
w0tpliwo ci naley najpierw
skonsultować si z prawnikiem.
• Druki lub dokumenty paDstwowe:

- Paszporty
- Dokumenty imigracyjne
- Dokumenty wybranych słub
- Odznaki lub karty

identyfikacyjne

• Walory paDstwowe:

- Znaczki pocztowe
- Karty ywieniowe

• Czeki lub weksle wystawione

przez agencje rz0dowe

• Banknoty, czeki podróne lub

przekazy pienine

• Kwity depozytowe
• Dzieła chronione prawem

autorskim

informacje dotyczce
bezpieczestwa

Podczas korzystania z produktu
zawsze naley przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeDstwa
w celu zmniejszenia ryzyka doznania
obraeD na skutek działania ognia lub
poraenia pr0dem elektrycznym.

OSTRZE!ENIE: mo liwe
pora enie prdem

1 Naley przeczytać i zrozumieć

wszystkie instrukcje znajduj0ce si
na plakacie instalacyjnym.

2 Urz0dzenie naley podł0czać tylko

do uziemionego gniazdka pr0du
elektrycznego. Je li nie wiadomo,
czy gniazdko jest uziemione, naley
zapytać wykwalifikowanego
elektryka.

3 Naley przestrzegać wszystkich

ostrzeeD i instrukcji umieszczonych
na produkcie.

4 Przed rozpoczciem czyszczenia

produktu naley go odł0czyć od
gniazdka sieciowego.

5 Nie naley instalować i uywać tego

produktu w pobliu wody lub w
przypadku, gdy uytkownik jest
mokry.

6 Produkt naley zainstalować

bezpiecznie na stabilnej
powierzchni.

7 Produkt naley zainstalować w

bezpiecznym miejscu, w którym
przewód zasilania nie bdzie
naraony na uszkodzenie lub
nadepnicie oraz nie bdzie si
mona o niego potkn0ć.

8 Je li produkt nie działa prawidłowo,

naley zapoznać si z sekcj0
diagnostyczn0 w systemie pomocy
ekranowej.

9 Wewn0trz urz0dzenia nie znajduj0

si adne cz ci, które mog0 być
naprawiane przez uytkownika.
Wykonanie czynno ci serwisowych
naley zlecać wykwalifikowanemu
personelowi.

10 Urz0dzenia naley uywać w

pomieszczeniu zapewniaj0cym
dobr0 wentylacj.

Ostrze enie! Aby
unikn0ć poaru lub
poraenia pr0dem
elektrycznym, nie
naley naraać tego
produktu na
działanie deszczu
i wilgoci.

background image

spis treci

iii

spis tre'ci

1 uzyskiwanie pomocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 pocztek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

zanim rozpoczniesz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
funkcje panelu przedniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
polepszanie jako ci kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
kopiowanie z automatycznego podajnika dokumentów . . . . . . . . . . 9
opis przycisku menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

opis panelu przedniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
korzystanie z urz0dzenia hp officejet wraz z komputerem . . . . . . . . . . 13

opis programu hp director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

funkcje menu urz0dzenia hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3 ładowanie oryginałów i ładowanie papieru. . . . . . . . . . . . 19

ładowanie oryginałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

umieszczanie oryginałów na szybie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
umieszczanie oryginałów w automatycznym podajniku
dokumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ładowanie papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ładowanie kopert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
wskazówki dotycz0ce ładowania pozostałych rodzajów papieru do
podajnika głównego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
wybór podajnika papieru i okre lanie rodzaju papieru . . . . . . . . . . . . 27
ustawianie rozmiaru papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
informacje uzupełniaj0ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4 korzystanie z funkcji skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

skanowanie oryginału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

background image

spis treci

iv

hp officejet d series

skanowanie do innego programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

zatrzymywanie skanowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
informacje uzupełniaj0ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5 korzystanie z funkcji kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

wykonywanie kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
zwikszanie szybko ci lub jako ci kopiowania. . . . . . . . . . . . . . . . 34
zmniejszanie lub powikszanie kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
rozja nianie lub przyciemnianie kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
zmiana natenia koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
zwikszanie wyrazisto ci tekstu i kolorów fotografii . . . . . . . . . . . . 36
ustawianie liczby kopii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
zmiana ustawieD dotycz0cych wszystkich zadaD drukowania . . . . . 36

wykonywanie specjalnych zadaD kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

kopiowanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
dopasowanie kopii do strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
drukowanie kilku kopii na jednej stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
drukowanie dwóch oryginałów na jednej stronie . . . . . . . . . . . . . . 39
przesuwanie obrazu w celu powikszenia marginesu . . . . . . . . . . . 40
wykonywanie kopii dwustronnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
tworzenie plakatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
przygotowanie kolorowego nadruku na koszulkach . . . . . . . . . . . . 43

zatrzymanie kopiowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
informacje uzupełniaj0ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
opcje menu copy setup (ustawienia kopiowania) . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6 konserwacja urzdzenia hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

czyszczenie szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
czyszczenie wewntrznej cz ci pokrywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
czyszczenie obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
instalowanie automatycznego podajnika dokumentów . . . . . . . . . . . . 46
praca z głowicami drukuj0cymi i kasetami z tuszem . . . . . . . . . . . . . . 46

drukowanie raportu z autotestu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
kontrola poziomu tuszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
wykonywanie kalibracji koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
obsługa głowic drukuj0cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
sprawd?, czy głowica drukuj0ca nie wymaga wymiany . . . . . . . . . 48
wymiana głowic drukuj0cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
obsługa kaset z tuszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
wymiana kaset z tuszem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
wyrównywanie głowic drukuj0cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
czyszczenie głowic drukuj0cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

background image

spis treci

v

hp officejet d series

czyszczenie styków kasety z tuszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
czyszczenie styków głowicy drukuj0cej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
cz ci zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
wył0czanie miernika poziomu tuszu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

przywracanie ustawieD fabrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ustawianie kraju lub jzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ustawianie czasu trybu energooszczdnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
opcje menu konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

7 dodatkowe informacje o konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

potencjalne problemy przy instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
podł0czanie urz0dzenia hp officejet do komputera. . . . . . . . . . . . . . . 65

podł0czanie adaptera kabla równoległego . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
konfiguracja do prostego współuytkowa-nia . . . . . . . . . . . . . . . . 66
podł0czanie do gniazda USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

usuwanie i ponowna instalacja oprogramowania hp officejet. . . . . . . . .67
dalsze informacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

background image

spis treci

vi

hp officejet d series

background image

1

1