HP Officejet d125xi Hjelp

background image

hp officejet

d series

referansehåndbok

background image

© Copyright Hewlett-Packard Company
2002
Med enerett. Ingen del av dette
dokumentet kan fotokopieres,
reproduseres eller oversettes til et annet
språk uten at det foreligger skriftlig
forhåndstillatelse fra Hewlett-Packard
Company.
For enkelte deler: Copyright © 1989-
2002 Palomar Software Inc.
HP OfficeJet D Series inkluderer
skriverdriverteknologi som er lisensiert
fra Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
Copyright © 1999-2002 Apple
Computer, Inc.
Apple, Apple-logoen, Mac, Mac-
logoen, Macintosh og Mac OS er
varemerker som tilhører Apple
Computer, Inc., registrert i USA og
andre land.
Publikasjonsnummer: C8373-90113
Første utgave: Februar 2002
Trykt i USA, Mexico, Tyskland,
Singapore eller Kina.

Windows

®

, Windows NT

®

, Windows

ME

®

, Windows XP

®

og Windows

2000

®

er USA-registrerte varemerker

for Microsoft Corporation.

Intel

®

og Pentium

®

er registrerte

varemerker som tilhører Intel
Corporation.

merknad

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten varsel, og skal ikke
fortolkes som en forpliktelse for Hewlett-
Packard Company.
Hewlett-Packard påtar seg intet
ansvar for eventuelle feil i dette
dokumentet, og gir heller ingen
uttrykt eller underforstått
garanti av noe slag angående
dette materialet, inkludert, men
ikke begrenset til, de
underforståtte garantiene om
salgbarhet og egnethet for et
bestemt formål.

Hewlett-Packard Company kan ikke
holdes ansvarlig for tilfeldige skader
eller følgeskader i forbindelse med eller
som resultat av utrustningen, ytelsen
eller bruken av dette dokumentet og
programmaterialet som det beskriver.
Merk: Reguleringsinformasjon finnes i
delen "Teknisk informasjon" i heftet
Støtte og spesifikasjoner.

Mange steder er det ikke tillatt å ta
kopier av følgende dokumenter. Hvis
du er i tvil, bør du først spørre en jurist.
• Offentlige dokumenter:

- Pass
- Immigrasjonspapirer
- Vernepliktsbøker
- Identifikasjonsskilt, -kort eller -

emblemer

• Offentlige merker:

- Frimerker
- Matkuponger

• Sjekker eller bankanvisninger som

belastes offentlige instanser

• Pengesedler, reisesjekker eller

postanvisninger

• Banksertifikater
• Copyright-beskyttede verk

sikkerhetsinformasjon

Følg alltid grunnleggende
sikkerhetsregler når du bruker dette
produktet, slik at du reduserer risikoen
for skader som skyldes brann eller
elektrisk støt.

ADVARSEL: mulig fare for
elektrisk støt

1

Les og vær sikker på at du har
forstått alle instruksjonene i
installasjonsplakaten.

2

Bruk bare et jordet elektrisk uttak
når du kobler enheten til en
strømkilde. Hvis du ikke vet om
uttaket er jordet, bør du spørre en
kvalifisert elektriker.

3

Observer alle advarsler og
instruksjoner som produktet er
merket med.

4

Trekk stikkontakten til produktet ut
av vegguttaket før du rengjør
produktet.

5

Ikke installer eller bruk dette
produktet i nærheten av vann eller
når du er våt.

6

Installer produktet slik at det står
stødig på et stabilt underlag.

7

Installer produktet på et beskyttet
sted der ingen kan tråkke på eller
snuble over ledningen, og der
ledningen ikke vil skades.

8

Hvis produktet ikke fungerer
normalt, bør du se den
skjermbaserte feilsøkingshjelpen.

9

Ingen av delene inne i enheten
kan repareres av bruker.
Reparasjon bør bare foretas av
kvalifisert servicepersonell.

10 Bruk i områder med god

ventilasjon.

Advarsel! For å
unngå brann- eller
støtskader må du
ikke utsette dette
produktet for regn
eller noen type
fuktighet.

background image

innhold

iii

innhold

1 få hjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 hurtigstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

opplæring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

før du begynner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
funksjoner på frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ta en kopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
forbedre kopien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
kopiere fra den automatiske dokumentmateren . . . . . . . . . . . . . . . . 8
meny-knappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

oversikt over frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
bruke hp officejet med en datamaskin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

gå gjennom hp director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

menyfunksjoner for hp officejet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3 legge i originaler og papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

legge i originaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

legge originaler på glasset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
legge originaler i den automatiske dokumentmateren . . . . . . . . . . . 16

legge i papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
legge i konvolutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
tips for å legge andre papirtyper i hovedskuffen . . . . . . . . . . . . . . . . 21
velge papirskuff og angi papirtype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
angi papirstørrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
lære mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4 bruke skannefunksjonene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

skanne en original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

skanne til et annet program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

stoppe skanningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

background image

innhold

iv

hp officejet d series

lære mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5 bruke kopifunksjonene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

ta kopier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ta en kopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
øke kopihastigheten eller -kvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
forminske eller forstørre en kopi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
gjøre kopier lysere eller mørkere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
endre fargeintensitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
forbedre tekstskarphet og fotofarger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
angi antall kopier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
endre innstillinger for alle kopijobber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

utføre spesielle kopijobber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

kopiere et fotografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
tilpasse en kopi til siden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
skrive ut flere kopier på én side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
skrive ut to originaler på én side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
justere bilde for å øke margen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
ta tosidige kopier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
lage en plakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
klargjøre påstryknings-papir for t-skjorter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

stoppe kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
lære mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
kopioppsett, menyalternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6 vedlikehold av hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

rengjøre glasset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
rengjøre dokumentstøtten på lokket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
rengjøre utsiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
installere den automatiske dokumentmateren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
arbeide med skriverhoder og blekkpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

skrive ut en selvtestrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
kontrollere blekknivået . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
utføre fargekalibrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
håndtere skriverhoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
kontrollere om et skriverhode må byttes ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
bytte ut skriverhodene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
håndtere blekkpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
skifte blekkpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
justere skriverhodene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
rengjøre skriverhodene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
rengjøre lederne på blekkpatronene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
rengjøre skriverhodelederne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

background image

innhold

v

hp officejet d series

alternativer for utskiftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
overstyre måleren for blekknivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

gjenopprette fabrikkinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
angi land eller språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
angi tid for strømsparemodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
menyalternativer for vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

7 tilleggsinformasjon om installering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

mulige installasjonsproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
koble hp officejet til datamaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

koble til kontakten for parallellkabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
oppsett for enkel deling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
koble til usb-porten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

fjerne hp officejet-programvaren og installere den på nytt . . . . . . . . . . 61
lære mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

background image

innhold

vi

hp officejet d series

background image

1

1