HP Officejet d125xi leírás

background image

hp officejet

d series

kezelési útmutató

background image

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2002
Minden jog fenntartva. A dokumentum
bármely részének fénymásolása, újbóli
el(állítása vagy bármely más nyelvre
történ( fordítása a Hewlett-Packard
Company el(zetes írásbeli engedélye
nélkül tilos.
Portions Copyright © 1989-2002
Palomar Software Inc. A HP OfficeJet
D Series olyan nyomtatóilleszt(-
program-technológiát tartalmaz, mely
a Palomar Inc. Software
(www.palomar.com) tulajdona.
Copyright © 1999-2002 Apple
Computer, Inc.
Az Apple, az Apple embléma, a Mac,
a Mac embléma, a Macintosh és a
Mac OS az Apple Computer, Inc.
Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegye.
A kiadvány száma: C8373-90111
Els( kiadás: 2002. február
Nyomtatva az Egyesült Államokban,
Mexikóban, Németországban vagy
Szingapúrban.

A Windows

®

, a Windows NT

®

, a

Windows ME

®

, a Windows XP

®

és a

Windows 2000

®

a Microsoft

Corporation Egyesült
Államokban-bejegyztett védjegye.

Az Intel

®

és a Pentium

®

az Intel

Corporation védjegye.

Megjegyzés

A jelen dokumentumban szerepl(
információk el(zetes értesítés nélkül
megváltozhatnak, és nem alkotják
semmilyen kötelezettségvállalás
alapját a Hewlett-Packard Company
részér(l.
A Hewlett-Packard nem vállal
felelsséget semmilyen ebben a
dokumentumban elforduló
esetleges hibáért, továbbá nem
vállal sem kifejezett, sem
beleértett garanciát a jelen
anyagra, ideértve, de nem
kizárólag a termék
eladhatóságára és adott célra
való alkalmasságára vonatkozó
beleértett garanciát is.

A Hewlett-Packard Company nem
felel(s az olyan közvetlen vagy
közvetett károkért, melyek a jelen
dokumentumban megadott információk
és az általuk leírt program
felhasználása folytán keletkeztek.
Megjegyzés: A hatósági
információk a Támogatás és
specifikációk kézikönyv „MAszaki
adatok” címA részében találhatók.

A legtöbb országban tilos másolatot
készíteni az alábbiakról. Kétség esetén
konzultáljon jogásszal.
• Hivatalos iratok vagy

dokumentumok:
- Útlevelek
- Bevándorlási iratok
- Hadkötelezettséggel kapcsolatos

iratok

- Azonosítójelvények vagy

azonosítókártyák

• Hivatalos pecsétek:

- Postab élyegek
- Élelmiszerjegyek

• Állami hivatalokra kiállított csekkek

vagy váltók

• Bankjegyek, utazási csekkek vagy

átutalási megbízások

• Letéti jegyek
• Szerz(i jogvédelem alá tartozó

dokumentumok

Biztonsági információk

A jelen termék használata során
mindenkor érvényesíteni kell azokat az
alapvet( biztonsági el(írásokat,
melyek révén elkerülhet(k a tAz vagy
áramütés okozta személyi sérülések.

FIGYELMEZTETÉS: áramütés
veszélye

1

Olvassa el figyelmesen a telepítési
kártyán szerepl( összes utasítást.

2

A készüléket csak földelt aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben nem
biztos abban, hogy a
csatlakozóaljzat el van látva
földeléssel, forduljon szakképzett
villanyszerel(höz.

3

Tartsa szem el(tt a készüléken
feltüntetett valamennyi
figyelmeztetést és utasítást.

4

Tisztítás el(tt húzza ki a készülék
csatlakozóját a fali konnektorból.

5

A készüléket nem szabad víz
közelében vagy nedves testtel
üzembe helyezni és használni.

6

A készüléket vízszintes, szilárd
felületen kell elhelyezni.

7

Olyan biztonságos helyen
üzemeltesse a készüléket, ahol
senki nem léphet a kábelekre,
illetve senki nem botolhat meg
vezetékekben, s ahol mód van a
vezetékek károsodásoktól való
megvédésére.

8

Ha a készülék nem mAködik
szabályszerAen, olvassa el az
online hibaelhárítási súgót.

9

A készülék belsejében nincsenek
a felhasználó által javítható
alkatrészek. A javítást bízza
képzett szervizszakemberekre.

10 A készüléket jól szell(z(

helyiségben használja.

Figyelem! A tAz
vagy elektromos
áramütés
veszélyének
megel(zése
érdekében óvja a
készüléket az es(t(l
vagy bármilyen
nedvességt(l.

background image

tartalomjegyzék

iii

tartalomjegyzék

1 segítség kérése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 kezelési alapismeretek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

segédlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

el(készületek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
a kezel(panel funkciói . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
másolat készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
a másolat min(ségének javítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
másolás az automatikus lapadagolóból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
a menü gomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

a kezel(panel áttekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
a hp officejet használata számítógéppel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

a hp director áttekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

a hp officejet menüfunkciói . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3 az eredeti példány és a papír behelyezése. . . . . . . . . . . . . 17

az eredeti példány betöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

az eredeti példány ráhelyezése az üvegre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
az eredeti példány betöltése az automatikus lapadagolóba . . . . . . 18

a papír betöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
borítékok betöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
tippek egyéb papírtípusok f( papírtálcába helyezéséhez . . . . . . . . . . 22
a papírtálca kiválasztása és a papírtípus beállítása . . . . . . . . . . . . . . 24
a papírméret beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
további tájékoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4 a lapolvasási funkciók használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

az eredeti beolvasása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

beolvasás egyéb programba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

lapolvasás leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
további tájékoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

background image

tartalomjegyzék

iv

hp officejet d series

5 a másolási funkciók használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

másolatok készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

másolat készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
a másolás sebességének növelése vagy min(ségének javítása . . . . .32
másolat kicsinyítése vagy nagyítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
világosabb vagy sötétebb másolatok készítése . . . . . . . . . . . . . . . 33
színintenzitás módosítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
a szöveg élességének és a fénykép színeinek javítása . . . . . . . . . . 33
a példányszám megadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
a beállítások módosítása minden másolási feladathoz . . . . . . . . . . 34

speciális másolási feladatok megadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

fénykép másolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
a másolat igazítása a lap méretéhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
több példány nyomtatása egy oldalra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
két eredeti nyomtatása egy oldalra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
kép igazítása a margó növelésére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
kétoldalas másolatok készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
poszter készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
pólóra vasalható színes matrica el(készítése. . . . . . . . . . . . . . . . . 40

a másolás leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
további tájékoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
másolási beállítások menü pontjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

6 a hp officejet karbantartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

az üveg tisztán tartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
a fedél bels( oldalának tisztán tartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
a készülék küls( felületének tisztán tartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
telepítse az automatikus lapadagolót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
nyomtatófejek és festékpatronok kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

önteszt-jelentés nyomtatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
a festékszint ellen(rzése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
színbeállítás végrehajtása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
nyomtatófejek kezelése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
nyomtatófejcsere szükségességé-nek ellen(rzése . . . . . . . . . . . . . . 46
a nyomtatófejek cseréje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
a festékpatronok kezelése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
a festékpatronok cseréje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
a nyomtatófejek beigazítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
a nyomtatófejek tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
a festékpatronok érintkez(inek tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
a nyomtatófej érintkez(inek tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
csereként használható egyéb alkatrészek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
a festékszintmér( jelzéseinek felülbírálása . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

background image

tartalomjegyzék

v

hp officejet d series

a gyári alapbeállítások visszaállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
az ország és a nyelv beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
az energiatakarékos üzemmód bekapcsolási idejének beállítása . . . . . 59
a maintenance (karbantartás) menü lehet(ségei . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

7 kiegészít5 telepítési információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

lehetséges telepítési problémák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
csatlakoztassa a hp officejet készüléket a számítógéphez . . . . . . . . . . 63

csatlakoztassa a párhuzamos kábelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
beállítás egyszerA megosztáshoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
csatlakoztassa az USB-portot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

a hp officejet szoftver eltávolítása és újratelepítése . . . . . . . . . . . . . . . 65
további tájékoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

background image

tartalomjegyzék

vi

hp officejet d series

background image

1

1