עזרה HP Officejet d125xi

background image

hp officejet

d series

ןויעל ךירדמ

background image

©

םירצוי תויוכז

Hewlett-Packard

Company 2002

תורומש תויוכזה לכ

.

קיתעהל ןיא

,

וא דבעל

תרחא הפשל והשלכ קלח םגרתל

,

אלל

תרבחמ בתכב תמדקומ האשרה

Hewlett-

Packard

.

תורומש םימיוסמ םיקלח לש תויוכז

©

1989

-

2002

ל

-

Palomar Software Inc

.

ה

-

HP OfficeJet D Series

תללוכ

הנוישרש תספדמ ןקתה להנמ תיגולונכט

ל ךייש

-

Palomar Software Inc.

www.palomar.com

.

©

םירצוי תויוכז

1999-2002 Apple

Computer, Inc.

.

Apple

,

וגולה

Apple

,

Mac

,

וגולה

Mac

,

Macintosh

ו

-

Mac OS

םינמיס םנה

לש םיירחסמ

Apple Computer, Inc.

,

הראב םימושר

"

תורחא תוצראבו ב

.

םוסרפ רפסמ

:

C8373-90112

הנושאר הרודהמ

:

ראורבפ

2002

הראב ספדוה

"

ב

,

וקיסקמ

,

הינמרג

,

רופגניס

ןיס וא

Windows®

,

Windows NT®

,

Windows ME®

,

Windows XP®

ו

-

Windows 2000®

םיירחסמ םינמיס םה

הראב םימושר

"

לש ב

Microsoft

Corporation

.

Intel®

ו

-

Pentium®

יירחסמ םינמיס םנה

ם

לש םימושר

Intel Corporation

.

העדוה

תונתשהל יושע הז ךמסמב לולכה עדימה

ושרפל ןיאו תמדקומ העדוה אלל

תרבח לש תובייחתהכ

Hewlett-Packard

.

תרבח

Hewlett-Packard

תיארחא הניא

עיפוהל תויושעה תויועטל יהשלכ הרוצב

הז ךמסמב

,

הרוצב תיארחא הניא ףאו

יהשלכ

,

שרופמב םא ןיב

זמורמב וא

,

הז רמוחל

,

תוירחאל לבגומ אל ךא ללוכ

תמאתהלו תוריחסל רשאב תעמתשמ

תמיוסמ הרטמל רצומה

.

תרבח

Hewlett Packard

תיארחא הניא

עבונה וא רושקה יתאצות וא ףיקע קזנ לכל

הקפסאהמ

,

םיעוציבה

,

ךמסמב שומישה וא

וב ראותמה םושייבו הז

.

הרעה

:

קת יאשונב עדימ

אוצמל ןתינ הני

קרפב

"

ינכט עדימ

"

תרבוחב

"

הכימת

םיטרפמו

."

םיבר תומוקמב

,

םיאבה םיטירפה תקתעה

תיקוח הניא

.

קפס םייק םא

,

תאז ררבל שי

יטפשמ גיצנ םע הליחת

.

םייתלשממ םיכמסמ וא תוריינ

:

םינוכרד

ריגה יכמסמ

ה

סויג יכמסמ

יוהיז יגת

,

םילמס וא םיסיטרכ

םייתלשממ םילוב

:

ראוד ילוב

ןוזמ ישולת

תויאקנב הכישמ תוארוה וא תואחמה

תויתלשממ תויונכוס לש

ףסכ תורטש

,

וא םיעסונ תואחמה

ףסכ תואחמה

ןודקיפ תודועת

םירצוי תויוכז ידי לע תונגומ תודובע


תוחיטב עדימ

הרהזא

!

תעינמל

תנכס וא הפירש

תולמשחתה

,

ןיא

הז רצומ ףושחל

יגוסל וא םשגל

םהשלכ תוחל

.

העיגפה תנכס תא תיחפהל תנמ לע

תעב תולמשחתה וא הפירשמ האצותכ

הז רצומב שומיש

,

םאתהב לועפל שי

יסבה הרהזאה תוארוהל

יאשונב תויס

תוחיטב

.

הרהזא

:

תולמשחתה תנכס

1

תועיפומש תוארוהה לכ תא ןבהו ארק

הנקתהה רטסופב

.

2

הקראה םע למשח עקשב שמתשה

רוקמל הדיחיה רוביח תעב דבלב

למשח

.

םא חוטב ךניאש הרקמב

קראומ עקשה

,

ךמסומ יאלמשחל הנפ

.

3

תוארוההו תורהזאה לכ רחא אלמ

הז רצומ לע תומושרה

.

4

ז רצומ קתנ

יוקינ ינפל למשחהמ ה

.

5

הז רצומב שמתשת לאו ןיקתת לא

םימ תברקב

,

בוטר התא רשאכ וא

.

6

ביצי חטשמ לע רצומה תא ןקתה

.

7

ןיא ובש ןגומ םוקימב רצומה תא ןקתה

לבכה לע ךורדי והשימש הנכס

,

וא

וב לקתי

,

קזניי אל לבכה ובשו

.

8

יוארכ לעופ וניא רצומה םא

,

ןייע

ב

"

תויעב ןורתפ

"

ווקמה הרזעב

תנ

.

9

םניאש םיקלח םנשי רישכמה ךותב

שמתשמה לש ולופיטל םידעוימ

.

תורישל

,

םיכמסומ תוריש ידבועל הנפ

.

10

בטיה ררוואמ רוזאב שמתשה

.

background image

םיניינע ןכות

iii
1

הרזע תלבק

................................

................................

..........

1

2

הריהמ הלחתה

................................

................................

.....

3

דומיל תכרע

................................

................................

.......................

3

ליחתתש ינפל

................................

................................

.................

3

ימדקה חולה תונוכת

................................

................................

.........

4

םוליצ תנכה

................................

................................

...................

5

םוליצה רופיש

................................

................................

.................

5

יטמוטואה םיכמסמה ןיזממ םוליצ

................................

.........................

6

ןצחלה תניחב

Menu

................................

................................

........

7

ימדקה חולה תריקס

................................

................................

..............

7

ב שומיש

- hp officejet

בשחמ םע דחי

................................

.......................

9

ה לש הריקס

- hp director

................................

................................

.

9

ירפת תויצקנופ

ט

hp officejet

................................

................................

12

3

ריינ תניעטו רוקמ יכמסמ תניעט

................................

.............

13

רוקמ יכמסמ תניעט

................................

................................

............

13

תיכוכזה חטשמ לע םיירוקמ םיכמסמ תניעט

................................

..........

13

יטמוטואה ריינה ןיזמל םיירוקמ םיכמסמ תניעט

.

................................

......

14

ריינ תניעט

................................

................................

.......................

15

תופטעמ תניעט

................................

................................

.................

17

ישארה שגמל םירחא ריינ יגוס תניעטל תוצע

................................

...............

18

ריינה שגמ תריחב

ה גוס תרדגהו

ריינ

................................

........................

20

ריינה לדוג תרדגה

................................

................................

..............

20

דוע דמל

................................

................................

..........................

20

4

הקירסה תונוכתב שומיש

................................

......................

21

רוקמ ךמסמ תקירס

................................

................................

............

21

הנוש הנכותל הקירס

................................

................................

......

22

הקירס תקספה

................................

................................

..................

23

דוע דמל

................................

................................

..........................

23

םיניינע ןכות

background image

hp officejet d series

ינע ןכות

םיני

iv

5

םוליצה תונוכתב שומיש

................................

........................

25

םימוליצ תנכה

................................

................................

...................

25

םוליצ תנכה

................................

................................

.................

25

םוליצה תוכיא רופיש וא םוליצה תוריהמ תרבגה

................................

......

26

םוליצ לש הלדגה וא הנטקה

................................

..............................

26

ה

רתוי םיהכ וא םיריהב םימוליצ תנכ

................................

....................

26

עבצה תמצוע יוניש

................................

................................

........

27

םולצת יעבצו טסקטה תודח רופיש

................................

......................

27

םיקתועה רפסמ תרדגה

................................

................................

..

27

םוליצה תומישמ לכ רובע תורדגה יוניש

................................

................

27

תודחוימ םוליצ תודובע עוציב

................................

................................

.

28

הנומת םוליצ

................................

................................

................

28

דומעל קתוע תמאתה

................................

................................

.....

28

דחא דומע לע םיקתוע רפסמ לש הספדה

29

נש תספדה

דחא ףד לע רוקמ יכמסמ י

................................

..................

30

םיילושה תלדגה םשל הנומת תטסה

................................

....................

30

וד םיקתעה עוציב

-

םיידדצ

................................

................................

.

31

רטסופ תנכה

................................

................................

................

32

תוצלוחל ץוהיג תקבדמ תנכה

................................

............................

33

םוליצ תקספה

................................

................................

...................

33

דוע דמל

................................

................................

..........................

33

םוליצ תרדגה טירפת תויורשפא

................................

..............................

34

6

תקוזחת

hp officejet

................................

...........................

35

תיכוכזה חטשמ יוקינ

................................

................................

...........

35

הסכמה ךמות יוקינ

................................

................................

.............

35

יח יוקינ

ינוצ

................................

................................

.......................

36

יטמוטואה םיכמסמה ןיזמ תנקתה

................................

...........................

36

ויד תוינסחמו הספדה ישאר םע הדובע

................................

.....................

36

תימצע הקידב חוד ספדה

.

................................

................................

36

וידה תמר תקידב

................................

................................

..........

37

עבצ לויכ עוציב

................................

................................

.............

37

הספדה ישארב לופיט

................................

................................

.....

37

הפלחהל קוקז ןכא הספדהה שארש אדו

................................

...............

38

הספדה ישאר תפלחה

................................

................................

....

39

ויד תוינסחמב לופיט

................................

................................

.......

41

ויד תוינסחמ תפלחה

................................

................................

......

42

י

הספדהה ישאר רושי

................................

................................

.....

44

הספדהה ישאר יוקינ

................................

................................

......

44

וידה תינסחמ יעגמ יוקינ

................................

................................

..

44

background image

hp officejet d series

םיניינע ןכות

v

הספדהה ישאר יעגמ יוקינ

................................

................................

46

הפלחה תופולח

................................

................................

............

47

וידה תמר דמ ףוקיע

................................

................................

.......

48

תוירוקמה לדחמה תורירב רוזחש

................................

............................

49

הפשה וא הנידמה תרדגה

................................

................................

.....

49

למשחב ןוכסח בצמ ןמז תרדגה

................................

..............................

50

הקוזחת טירפת תויורשפא

................................

................................

....

51

7

נקתה לע ףסונ עדימ

ה

................................

..........................

53

הנקתהב תוירשפא תויעב

................................

................................

.....

53

ה תא רבח

- hp officejet

בשחמל

................................

...........................

55

יליבקמה לבכה םאתמ תא רבח

................................

.........................

55

טושפ ףותישל הרדגה

................................

................................

.....

56

תאיצי רוביח

USB

................................

................................

..........

56

הנכותה לש שדחמ הנקתהו הרסה

hp officejet

................................

..........

57

דוע דמל

................................

................................

..........................

58

סקדניא

59

background image

hp officejet d series

ינע ןכות

םיני

vi

background image

1
הרזע תלבק

mac win

רואית

הרזע

X

X

ה לש הרוצתה תרדגהלו הנקתהל תוארוה קפסמ הנקתהה רטסופ

-

HP OfficeJet

.

תכרעמל םיאתמה רטסופב שמתשמ ךנהש אשו

ךלש הלעפהה

)

Windows

וא

Macintosh

.(

הנקתה רטסופ

X

ל רצק אובמ הווהמ הז רויס

-

HP OfficeJet

הלש תולוכילו

,

פאמו

ידיימ ןפואב הב שמתשהל ליחתהל ךל רש

.

ךורעל ךתורשפאב

ה תנכות תנקתה רחאל דימ רויסה תא

-

HP OfficeJet

,

ידכ וא

רחא ןמז לכב רויסה תא ךורעל

,

םיאבה םידעצה תא עצב

:

1

ךרדה רוציק לע םיימעפ ץחל

HP OfficeJet D Series

לעש

לש הדובעה ןחלוש

Windows

.

2

ב

-

Director

,

לע ץחל

Help

ו

רחב ןכמ רחאל

Product Tour

.

3

ודה תבית תעפוה רחאל

-

חיש

Product Tour

,

תא סנכה

רוטילקת

HP OfficeJet D Series

לש םירוטילקתה ןנוכל

לע ץחלו בשחמה

Search

.

רצומה תרכהל רויס

X

X

שומישה תודוא טרופמ עדימ ללוכ ךסמה לעש שמתשמל ךירדמה

ב

-

HP OfficeJet

הלש תונוכתו

.

ףסונב

,

וה

טרופמ עדימ ללוכ א

דחי תורחא תוינכותב שומישב הלכו ריינ יגוסמ לחה םינוש םיאשונב

ה םע

-

HP OfficeJet

.

ישמתשמל

Windows

:

ל רובע

-

Director

,

לע ץחל

Help

רחאלו

רחב ןכמ

User’s Guide

.