HP Officejet d125xi hjælp

background image

hp officejet

d series

Brugervejledning

background image

© Copyright Hewlett-Packard Company
2002
Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del
af dokumentet må fotokopieres,
reproduceres eller oversættes til et
andet sprog uden forudgående
skriftligt samtykke fra Hewlett-Packard
Company.
Dele af Copyright © 1989-2002
Palomar Software Inc. HP OfficeJet
D Series indeholder
printerdriverteknologi, der er givet i
licens fra Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
Copyright © 1999-2002 Apple
Computer, Inc.
Apple, Apple-logoet, Mac, Mac-logoet,
Macintosh og Mac OS er varemærker
tilhørende Apple Computer, Inc.,
registreret i USA og andre lande.
Publikationsnummer: C8373-90108
Første udgave: Februar 2002
Trykt i USA, Mexico, Tyskland,
Singapore eller Kina

Windows

®

, Windows NT

®

, Windows

ME

®

, Windows XP

®

og Windows

2000

®

er amerikansk-registrerede

varemærker tilhørende Microsoft
Corporation.

Intel

®

og Pentium

®

er registrerede

varemærker tilhørende Intel
Corporation.

erklæring

Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden forudgående varsel.
Ingen oplysninger i dette dokument kan
udlægges som udtryk for nogen
forpligtelse fra Hewlett-Packard
Companys side.
Hewlett-Packard påtager sig
intet ansvar for eventuelle fejl,
som måtte forefindes i dette
dokument, ej heller gives der
udtrykkelige eller stiltiende
garantier af nogen art med
hensyn til dette materiale,
herunder, men ikke begrænset
til, stiltiende garantier for
salgbarhed og egnethed til et
bestemt formål.

Hewlett-Packard Company hæfter ikke
for tilfældige skader eller følgeskader,
der er opstået i forbindelse med eller
som resultat af udformningen, ydelsen
eller anvendelsen af dette dokument og
det programmateriale, som det
beskriver.
Bemærk! Lovgivningsmæssige
oplysninger findes i afsnittet "Tekniske
oplysninger" i hæftet Support og
specifikationer.

Mange steder er det ulovligt at
fremstille kopier af følgende. Spørg en
juridisk rådgiver i tvivlstilfælde.
• Offentlige papirer eller dokumenter

- Pas
- Immigrationspapirer
- Indkaldelsespapirer
- Identifikationsskilte, kort eller

distinktioner

• Stempelmærker

- Frimærker
- Rationeringsmærker

• Checks eller veksler trukket på

offentlige myndigheder

• Pengesedler, rejsechecks eller

udbetalingsanvisninger

• Depot- og indlånskvitteringer
• Ophavsretligt beskyttede værker

sikkerhedsoplysninger

Følg altid almindelige
sikkerhedsforskrifter, når dette produkt
benyttes, for at reducere risikoen for
personskade som følge af brand eller
elektriske stød.

ADVARSEL! Risiko for elektrisk
stød

1

Læs vejledningen på
installationsplakaten nøje.

2

Tilslut altid enheden til en
stikkontakt med jordforbindelse.
Kontakt en autoriseret elektriker i
tvivlstilfælde.

3

Overhold alle advarsler, og følg
den vejledning, der er angivet på
produktet.

4

Træk stikket ud af kontakten, inden
enheden rengøres.

5

Undlad at installere eller bruge
dette produkt i nærheden af vand,
eller hvis du er våd.

6

Installer produktet på en stabil
overflade.

7

Installer produktet i et beskyttet
område, hvor ingen kan træde på
eller snuble over ledningen, og
hvor ledningen ikke vil blive
beskadiget.

8

Se emnet Troubleshooting
(Fejlfinding) i Online Help
(Onlinehjælp), hvis produktet ikke
fungerer korrekt.

9

Der er ingen indvendige dele, der
skal serviceres af brugeren.
Service må kun udføres af
kvalificeret servicepersonale.

10 Skal anvendes på et sted med god

ventilation.

Advarsel! Undgå at
udsætte dette
produkt for regn eller
fugt for at forebygge
risiko for brand eller
stød.

background image

indhold

iii

indhold

1 hjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

selvstudium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

inden du starter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
frontpanelfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
fremstilling af kopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
forbedring af en kopi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
kopiering fra den automatiske dokumentføder . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
gennemgang af knappen Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

oversigt over frontpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
brug af hp officejet med en pc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

gennemgang af hp director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

menufunktioner i hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3 ilægning af papir og originaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ilægning af originaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

placering af originaler på glaspladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ilægning af originaler i den automatiske dokumentføder. . . . . . . . . 14

ilægning af papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ilægning af konvolutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
tip til ilægning af andre papirtyper i hovedbakken . . . . . . . . . . . . . . . 18
valg af papirbakke og angivelse af papirtype . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
angivelse af papirstørrelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4 scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

scanning af originaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

scanning til et andet program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

stop af scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

background image

indhold

iv

hp officejet d series

5 kopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

fremstilling af kopier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

fremstilling af kopi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
forøgelse af kopihastighed eller -kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
formindskelse eller forstørrelse af en kopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
fremstilling af lysere eller mørkere kopier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ændring af farveintensitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
forbedring af tekstskarphed og fotofarver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
angivelse af antal kopier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ændring af indstillinger for alle kopieringer . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

udførelse af specielle kopijob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

kopiering af foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
tilpasning af kopi til side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
udskrivning af flere kopier på én side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
udskrivning af to originaler på én side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
flytning af billede for at forøge margen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
fremstilling af tosidede kopier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
fremstilling af en plakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
forberedelse af farveoverførselsark til T-shirt . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

stop af kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
indstillinger for kopiopsætning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6 vedligeholdelse af hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

rengøring af glaspladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
rengøring af lågets beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
rengøring af enhedens ydre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
montering af den automatiske dokumentføderbakke . . . . . . . . . . . . . . 36
arbejde med skrivehoveder og blækpatroner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

udskrivning af en selvtestrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
kontrol af blækniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
udførelse af farvekalibrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
håndtering af skrivehoveder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
kontrol af skrivehoveder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
udskiftning af skrivehovederne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
håndtering af blækpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
udskiftning af blækpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
justering af skrivehoveder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
rengøring af skrivehoveder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
rengøring af blækpatronens kontaktflader . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
rengøring af skrivehovedets kontaktflader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
udskiftningsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
tilsidesættelse af blækmåleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

background image

indhold

v

hp officejet d series

gendannelse af standardindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
angivelse af land eller sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
angivelse af tidspunkt for strømsparetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
menupunkter for vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

7 yderligere installationsoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

mulige installationsproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
tilslutning af hp officejet til pc'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

tilslutning af parallelkabeladapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
installation til enkel deling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
tilslutning af USB-porten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

fjernelse og geninstallation af software til hp officejet . . . . . . . . . . . . . 57
yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

background image

indhold

vi

hp officejet d series

background image

1

1