Nápověda pro HP Officejet d125xi

background image

hp officejet

d series

referenční p íručka

background image

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2002
Všechna práva vyhrazena. Žádná část
tohoto dokumentu nesmí být
kopírována, reprodukována ani
p'eložena do jiného jazyka bez
p'edchozího písemného souhlasu
společnosti Hewlett-Packard.
Částečný copyright © 1989-2002
Palomar Software Inc. Produkt
HP OfficeJet D Series obsahuje
technologii ovladače tiskárny
licencovanou společností Palomar
Software, Inc. www.palomar.com
Copyright © 1999-2002 Apple
Computer, Inc.
Apple, logo Apple, Mac, logo Mac,
Macintosh a Mac OS jsou ochranné
známky společnosti Apple Computer,
Inc., registrované v USA a dalších
zemích.
Číslo publikace: C8373-90117
První vydání: Únor 2002
Vytišt<no v USA, Mexiku, N<mecku,
Singapuru nebo v Čín<.

Windows

®

, Windows NT

®

,

Windows ME

®

, Windows XP

®

a

Windows 2000

®

jsou ochranné

známky společnosti Microsoft
Corporation, registrované
v USA.

Intel

®

a Pentium

®

jsou registrované

ochranné známky společnosti Intel
Corporation.

upozornní

Informace obsažené v tomto
dokumentu mohou být zm<n<ny bez
p'edchozího upozorn<ní a nejsou ze
strany společnosti Hewlett-Packard
závazné.
Společnost Hewlett-Packard

nenese žádnou zodpovdnost

za jakékoli chyby, které se

mohou objevit v tomto

dokumentu, ani neposkytuje

žádné výslovné či odvozené

záruky týkající se tohoto

materiálu, mimo jiné ani záruky

týkající se prodejnosti nebo

vhodnosti pro určitý účel.

Společnost Hewlett-Packard nenese
zodpov<dnost za žádné náhodné či
následné škody, které by mohly
vzniknout v souvislosti s instalací,
výkonností nebo používáním, jak ve
vztahu k tomuto dokumentu, tak
k programovému materiálu, který
popisuje.
Poznámka: Informace týkající se

norem lze najít v části „Technické
informace“ p'íručky Podpora a
specifikace.

Ve v<tšin< zemí je nezákonné po'izovat
kopie následujících položek. Pokud si
nejste jisti, obrat’te se na právního
znalce.
• Státní dokumenty:

- pasy,
- imigrač ní dokumenty,
- vybrané služební dokumenty,
- identifikační jmenovky, karty

nebo odznaky;

• státní kolky:

- poštovní známky,
- potravinové kolky,

• šeky nebo sm<nky vydané státními

institucemi,

• bankovky, cestovní šeky nebo

pen<žní poukázky,

• vkladové certifikáty,
• dokumenty chrán<né autorským

zákonem.

informace týkající se
bezpečnosti

Nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem mIžete snížit
dodržováním bezpečnostních
doporučení.

VAROVÁNÍ: nebezpečí úrazu
elektrickým proudem

1

Pozorn< si p'ečt<te všechny
instrukce uvedené v instalačním
letáku. Je nutné t<mto informacím
rozum<t.

2

P'ístroj je nutné p'ipojit výhradn<
do uzemn<né elektrické zásuvky.
Nejste-li si jisti, zda je zásuvka
uzemn<ná, obrat’te se na
kvalifikovaného elektriká'e.

3

Dodržujte veškerá varování a
instrukce vyznačené na p'ístroji.

4

P'ed čist<ním odpojte p'ístroj
z elektrické zásuvky.

5

P'ístroj neinstalujte ani
nepoužívejte v blízkosti vody ani
ve vlhkém prost'edí.

6

P'ístroj umíst<te na stabilní, rovný
povrch.

7

P'ístroj instalujte na chrán<né
místo, kde nehrozí nebezpečí
zakopnutí o kabely ani jejich
poškození.

8

Pokud p'ístroj nepracuje správn<,
p'ečt<te si část Troubleshooting
(odstraKování problémI)
v elektronické p'íruč ce.

9

P'ístroj neobsahuje žádné díly,
které by uživatel mohl sám opravit.
V p'ípad< poruchy se obrat’te na
odborný servis.

10 P'ístroj používejte v dob'e

v<traných prostorách.

Varování! Chcete-li
p'edejít požáru
nebo úrazu
elektrickým
proudem,
nevystavujte p'ístroj
dešti ani jej
neuchovávejte ve
vlhkém prost'edí.

background image

obsah

iii

obsah

1nápovda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 úvodní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

výukový kurz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

první kroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
funkce ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
zvýrazn<ní kopie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
kopírování z automatického podavače dokumentI . . . . . . . . . . . . . . 9
p'ehled tlačítek nabídky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

p'ehled ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
použití kancelá'ského za'ízení hp officejet s počítačem. . . . . . . . . . . . 12

p'ehled funkcí okna hp director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

funkce nabídky hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3 vložení papíru a p edlohy do p ístroje . . . . . . . . . . . . . . . . 17

vložení p'edloh do p'ístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

vložení p'edlohy na sklen<nou podložku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
vložení p'edloh do automatického podavače dokumentI . . . . . . . . 18

vložení papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
vkládání obálek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
rady pro vkládání jiných typI papíru do hlavního zásobníku . . . . . . . . 22
volba zásobníku papíru a nastavení typu papíru . . . . . . . . . . . . . . . . 25
nastavení formátu papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4 používání ve funkci skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

skenování p'edlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

skenování do jiné aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

zastavení procesu skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

background image

obsah

iv

hp officejet d series

5 použití pro kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

vytvá'ení kopií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
zvýšení rychlosti nebo kvality kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
zmenšení nebo zv<tšení kopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
zesv<tlení nebo ztmavení kopií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
zm<na sytosti barev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
zvýšení ostrosti textu a zlepšení barev fotografie . . . . . . . . . . . . . . 33
nastavení počtu kopií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
zm<na nastavení pro všechny úlohy kopírování . . . . . . . . . . . . . . . 34

speciální zpIsoby kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

kopírování fotografií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
p'izpIsobení kopie velikosti stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
tisk n<kolika kopií na jednu stránku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
tisk kopií dvou originálI na jednu stránku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
zv<tšení okraje posunutím obrázku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
zhotovení oboustranných kopií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
tvorba plakátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
p'íprava barevné nažehlovací fólie na textil . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

zastavení kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
volby nabídky copy setup (nastavení kopírování) . . . . . . . . . . . . . . . . .42

6 údržba za ízení hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

čišt<ní sklen<né podložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
čišt<ní spodní strany víka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
čišt<ní vn<jších částí za'ízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
instalace automatického podavače dokumentI. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
práce s tiskovými hlavami a inkoustovými kazetami. . . . . . . . . . . . . . . 44

tisk protokolu autotestu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
kontrola hladiny inkoustu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
provedení kalibrace barev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
zacházení s tiskovými hlavami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ov<'ení, že tisková hlava pot'ebuje vým<nu . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
vým<na tiskových hlav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
zacházení s inkoustovými kazetami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
vým<na inkoustových kazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
vyrovnání tiskových hlav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
čišt<ní tiskových hlav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
čišt<ní kontaktI inkoustové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
čišt<ní kontaktI tiskové hlavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
možnosti náhrady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
potlačení funkce m<'idla hladiny inkoustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

background image

obsah

v

hp officejet d series

obnova výchozích nastavení od výrobce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
nastavení zem< a jazyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
nastavení prodlevy pro aktivaci úsporného režimu . . . . . . . . . . . . . . . 59
volby nabídky pro údržbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

7 dodatky k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

možné problémy s instalací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
p'ipojení za'ízení hp officejet k počítači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

p'ipojení adaptéru paralelního kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
instalace pro jednoduché sdílení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
p'ipojení portu usb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

odstran<ní a nová instalace softwaru hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . 65
další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

rejst ík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

background image

obsah

vi

hp officejet d series

background image

1

1

nápovda